Начало  |   Съвети за търсене  |   Условия за ползване  |   Безплатна регистрация  |  Потребителски вход

АБАС/Асоциация на българските автогаз сервизи/

 

Фирмите, които членуват в Сдружението на българските автогаз сервизи, работят непрестанно, за да повишат качеството на обслужване на своите клиенти. Като резултат от това те разработиха Кодекс на потребителя – документ изготвен, за да гарантира, че има създадени ясни стандарти, които да защитават правата на потребителите във всички етапи на сделката за конвертирането на автомобилите им на пропан-бутан или метан, сервизното обслужване, гаранционното обслужване и ремонта на тези системи.
      Спазването на разпоредбите на този кодекс гарантира на потребителите на продуктите и услугите на сервизите в сдружението, че:
      -    ще получат всичката информацията, която е важна за тях, преди да предприемат конвертирането на своите автомобили.
      -    няма да станат жертва на заблуждаваща реклама
      -    правата им като потребители ще бъдат съблюдавани
      -    ще бъдат информирани своевременно при възникнали непредвидени ситуации повреме на работата по конвертирането, което елиминира възможността от изненади след края на монтажа и заплащането на допълнителни разходи, за които са били информирани в последствие
      -    ще получат пълна и конкретна оферта (писмена или устна), в която ще бъдат описани всички компоненти  на газовата система, която предстои да бъде монтирана.
      -    всички подробности относно мястото и големината на бутилката, зарядното устройство, превключвателят и т.н. ще бъдат уточнени преди започване на конвертирането.
      -    ще имат възможността да подадат сигнал до Сдружението, ако смятат, че правата им са нарушени
      Пълния текст на Кодекса на потребителя, може да намерите тук.
      Фирмите, участващи в Сдружението, при своето приемане, подписват декларация, че ще се стремят, в ежедневната си работа, да съблюдават европейските норми, добрите практики и инструкциите за монтаж на производителя на автомобилното автогаз оборудване при  конвертирането на автомобили на пропан-бутан и метан. В действията си ще се водят от принципите на лоялната конкуренция и притежават необходимото оборудване да представят на клиентите си бързо, компетентно и комплексно обслужване.

Сдружението на българските автогаз сервизи си поставя за цел:

        Да информира обществото относно предимствата от използването на пропан-бутан и метан като автомобилно гориво;
        Да спомогне за издигане на имиджа на тази индустрия в България;
        Да обедини сервизите, решени да инвестират в повишаване на качеството на своите продукти и в обслужването на своите клиенти;
        Да лобира пред държавните органи за синхронизиране на българското законодателство с европейското и по този начин да спомогне за повишаването     на качеството и сигурността на автогаз оборудването на българския пазар.
       Чрез сътрудничество с държавните контролни органи да се бори с нелоялната конкуренция и нелоялните търговски практики, накърняващи правата и интересите на потребителите и фирмите, разпространяващи и монтиращи автогаз оборудване

Сервизите в сдружението
        Изготвиха и се задължиха да съблюдават Кодекс на потребителя. Този кодекс е изготвен, за да гарантира, че има създадени ясни стандарти, които да защитават правата на потребителите във всички етапи на сделката за конвертирането на автомобилите им на порпан-бутан или метан, сервизното обслужване, гаранционното обслужване и ремонта на тези системи
        Енергично и целенасочено работят за привеждането на българското законодателство в съответствие с европейските норми и стандарти. Като крачка напред в тази насока членовете на АБАС разработиха Практически кодекс, който да регламентира процеса по конвертиране на автомобилите на потребителите и който е възприел разпоредбите на R67/01 и 110R.

Сдружение на българските автогаз сервизи. Повече информация за автогаз сервизите в сдружението и защо да изберете тях, може да видите на сайта ни!

 


Тази фирма е посетена 3063 пъти